Alminnelige ordensregler

Leietakeren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler eller annen mangel på aktsom­het. Han/hun er også ansvarlig for at husordens­reglene blir overholdt av husstanden eller andre personer som leietaker har gitt adgang til leiligheten for øvrig.

Leietakere må opptre slik at en ikke i urimelig gradsjenerer naboer og gjenboere. Det forventes at de som bebor stiftelsens boligerhar en adferd som er alminnelig akseptert.

Ønske om å medbringe/anskaffe husdyr må avklares med boligstiftelsens styre.

Det forutsettes at eventuelt dyrehold skjer uten sjenanse for naboer og gjenboere. Hunder skal alltid være i bånd. De som holder husdyr må selv sørge for at avføring o.l. fra dyr de holder blir fjernet, lagt i plastpose e.l. og anbrakt i søppeldunk.

Sykler, ski, kjelker, barnevogner etc. må ikke set­tes i trapp­erom eller korridorer. Biler eller andre kjøre­tøy skal parkeres på anviste parke­ringsplasser. Parke­ring foran alle innganger er forbudt. Opp­satte skilter må respekteres.

Balkonger, vinduer og trappeoppganger må ikke brukes til banking, risting eller lufting av tøy, møbler, tepper, senge­klær m.v.

Dører til kjeller skal alltid være låst. Hovedinn­gangsdøren skal holdes låst etter kl. 22.00. Tenn ikke mer lys enn nødvendig, og slukk lyset etter bruk.

Alminnelige ordensregler

Leietakeren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler eller annen mangel på aktsom­het. Han/hun er også ansvarlig for at husordens­reglene blir overholdt av husstanden eller andre personer som leietaker har gitt adgang til leiligheten for øvrig.

Leietakere må opptre slik at en ikke i urimelig gradsjenerer naboer og gjenboere. Det forventes at de som bebor stiftelsens boligerhar en adferd som er alminnelig akseptert.

Ønske om å medbringe/anskaffe husdyr må avklares med boligstiftelsens styre.

Det forutsettes at eventuelt dyrehold skjer uten sjenanse for naboer og gjenboere. Hunder skal alltid være i bånd. De som holder husdyr må selv sørge for at avføring o.l. fra dyr de holder blir fjernet, lagt i plastpose e.l. og anbrakt i søppeldunk.

Sykler, ski, kjelker, barnevogner etc. må ikke set­tes i trapp­erom eller korridorer. Biler eller andre kjøre­tøy skal parkeres på anviste parke­ringsplasser. Parke­ring foran alle innganger er forbudt. Opp­satte skilter må respekteres.

Balkonger, vinduer og trappeoppganger må ikke brukes til banking, risting eller lufting av tøy, møbler, tepper, senge­klær m.v.

Dører til kjeller skal alltid være låst. Hovedinn­gangsdøren skal holdes låst etter kl. 22.00. Tenn ikke mer lys enn nødvendig, og slukk lyset etter bruk.

Spikring, skruing og boring i ­vegger, dører og vinduer er ikke tillatt.

For oppheng av bilder etc., anvendes opp­hengskroker for bruk på billedlist der dette finnes. Plass for monte­ring av bokhylle anvises av vaktmester. Det må ikke brukes vaskemidler som ødelegger maling og lakk.

Leieboeren plikter å rengjøre leiligheten ved fraflytting.

Rengjøringen skal være husvask og skal godkjennes av boligforvalter eller vaktmester før fraflytting og innlevering av husnøkler. Leieforholdet opphører ikke før vask av leiligheten er godkjent.

Leietaker forestår vasking selv. Dersom du ønsker å bruke rengjøringsbyrå kan boligkontoret / vaktmestertjenesten kontaktes . Det gjøres oppmerksom på at dersom rengjøringen ikke godkjennes, vil ny vask bli krevd utført. I de tilfeller leietaker selv ikke besørger nødvendig vask, og leilighetens tilstand ikke blir godkjent, vil ren­holdet bli satt bort. Utgiftene til slikt renhold blir belastet leietaker.

Leiligheten må ikke males, eller på annen måte pusses opp av leietaker.

Alle henvendelser vedrørende ønsket vedlikehold av boenheten rettes til ansvarlig boligkontoret eller vaktmester.

Møbler

I leiligheter som leies ut møblert skal møbler rengjøres ved utflytting og skal ikke fjernes fra leiligheten uten etter avtale med boligforvalter.

Utvendig vedlikehold/dugnad

Vaktmestertjenesten forestår normalt fast vedlikehold som plenklipping, snømåking, strøing ol. , Snørydding foran innganger og feiing av trapper må påregnes utført av beboerne. Dersom beboerne ønsker å heve fellesarealers standard gjennom egeninnsats / dugnad vil vaktmester være behjelpelig med tilretteleggelse og redskap.

Regler for ro i leiligheten

Av hensyn til at mange leietakere arbeider i tur­nus, må unødig støy til enhver tid på døg­net unngås. Generelt skal det være ro i huset fra kl. 23:00­ – 07:00.